Aké sú funkcie tabuliek?

Tabuľky, ktoré sa dnes používajú v počítačoch, majú množstvo funkcií, ktoré umožňujú pokryť všetky potreby používateľov pri vykonávaní matematických, finančných alebo účtovných operácií.

Aby sme dobre porozumeli funkciám tabuliek, musíme najskôr vysvetliť, z čoho tento nástroj používaný v domácnostiach, kanceláriách a spoločnostiach pozostáva.

Tabuľka je dokument, ktorý vám umožňuje manipulovať s radom alfanumerických údajov usporiadaných v tabuľke.

Údaje v každom stĺpci môžu súvisieť s údajmi v riadkoch pomocou okamžitých matematických alebo finančných vzorcov.

Kedy sa narodila prvá tabuľka?

Prvú elektronickú tabuľku vytvoril v roku 1972 ekonóm Richard Mattessich, hoci v roku 1970 sa už pokúsil úspešne patentovať časť základných algoritmov.

Po právnom boji bolo možné patentovať princíp tabuľky, ktorá potom viedla k vzniku softvérových patentov.

Aktuálny formát tabuľky vo forme tabuľky sa udeľuje Danovi Bricklinovi.

Môže vás zaujímať: Prečo sú tabuľky dôležité?

Uviedol, že tento formát použil potom, čo videl vymazanie učiteľa a prepísal veľkú časť výpočtov, ktoré napísal na tabuľu.

Jeho nápadom bolo znovu vytvoriť stôl na počítači, aby mohol robiť výpočty a opravy v reálnom čase a zároveň ľahšie zavádzať vzorce.

Odtiaľ sa zrodil Visicalc, prvá tabuľka, ktorá tiež prakticky využila prvé osobné počítače v domácnostiach a kanceláriách.

V tabuľke sú všetky údaje vložené do bunky . Na vykonanie výpočtov sú tiež vložené vzorce a hodnoty.

V priebehu rokov počet tabuľkových programov zvýšil počet vstavaných funkcií .

Dnes sa používajú prakticky vo všetkých vedeckých, vzdelávacích a administratívnych činnostiach na svete.

Aké sú funkcie tabuliek?

Najpokročilejšie programy môžu vytvárať elektronické hárky až do šírky 16 000 stĺpcov a 1 milióna riadkov.

Niekoľko čiastkových tabuliek môže vstúpiť do toho istého hárku s príslušnými funkciami, navzájom súvisiacimi alebo s tabuľkami umiestnenými na rovnakom počítači alebo externej databáze.

V zásade sú všetky tabuľky založené na štyroch základných operáciách aritmetiky : sčítanie, odčítanie, delenie a násobenie.

Zároveň zahŕňajú špecifické databázové funkcie, matematické funkcie, matematické a trigonometrické funkcie a štatistické funkcie.

Majú tiež vyhľadávacie a referenčné funkcie, informačné funkcie a logické funkcie, ako aj funkcie na formátovanie textu a odkazovanie na stránky alebo bázy na webe.

10 najpoužívanejších funkcií v tabuľke programu Excel

V programe Microsoft Excel, najbežnejšie používanej tabuľky v kanceláriách a domácnostiach, je 10 funkcií, ktoré používatelia používajú najčastejšie:

 • SUM . Používa sa na spočítanie hodnôt niekoľkých buniek.
 • SI. Táto funkcia generuje hodnotu, ak je jedna podmienka pravdivá a iná hodnota, ak je nesprávna.
 • SEARCH. Používa sa na nájdenie hodnoty v riadku alebo stĺpci.
 • CONSULTAV . Umožňuje vyhľadať prvky v tabuľke alebo rozsahu po riadkoch, napríklad poradie telefónnych čísel, ktoré začínajú určitou príponou.
 • MATCH . Používa sa na vyhľadávanie prvku v rozsahu buniek a na vrátenie relatívnej polohy prvku v rozsahu.
 • VOĽBA. Používa sa na výber jednej z 254 možných hodnôt z rozsahu argumentu indexu.
 • DATE. Vráti poradové sériové číslo, ktoré predstavuje daný dátum.
 • SIFECHA . Vypočítajte počet dní, mesiacov alebo rokov medzi dvoma dátumami.
 • DIAS. Táto funkcia označuje počet dní medzi dvoma dátumami.
 • HĽADAŤ - HĽADAŤ Tieto funkcie umiestňujú textový reťazec do druhého reťazca.
 • INDEX. Táto funkcia určuje hodnotu alebo odkaz na hodnotu z tabuľky alebo rozsahu.

Ako sú tabuľky a databázy integrované?

Funkcie pre správu databáz umožňujú tabuľkám aplikovať kritériá na objednávanie údajov zo skupiny buniek na základe „od väčšej k nižšej“ „rovnej“ alebo „menšej k väčšej“.

Môže to byť numericky aj abecedne a môže sa použiť vzostupné alebo zostupné poradie.

Môžu tiež navzájom prepojiť databázy a veľmi ľahko aplikovať vzorce medzi hodnotami navzájom.

Štatistické funkcie v tabuľke

Zahŕňajú tiež funkcie štatistickej analýzy, ktoré im umožňujú vypočítať súčty, rozdiely a priemery rozsahu čísel na základe všetkých typov premenných.

To zahŕňa tvorbu a analýzu štatistických hodnôt, ako je napríklad výpočet štandardnej chyby priemeru a percentilných rozsahov.

Umožňujú tiež vytvárať štatistické grafy, ktoré ilustrujú variáciu údajov a ich vzájomné vzťahy. Tieto grafy môžu dokonca vznikať z niekoľkých tabuliek súčasne.

Tabuľkové tabuľky a správa premenných

V aritmetike je veľmi dôležitá správa konštantných a premenných hodnôt, pričom prvé sú údaje, ktoré zostávajú pevné a druhé, ktoré sa líšia podľa iných podmienok.

Tabuľky spracovávajú konštantné hodnoty priamo a súčasne manipulujú s premennými vyjadrenými ako údaje obsiahnuté v bunkách.

Relatívne a absolútne odkazy v tabuľkách

Táto funkcia umožňuje prepojiť hodnotu obsiahnutú v bunke s údajmi obsiahnutými v skupine buniek v rovnakej tabuľke.

Príkladom je vzťah medzi bunkou „cena“ a bunkami, ktoré vykazujú „množstvo produktov“ a ktorý vedie k výsledku v inej skupine buniek nazývanej „suma, ktorá sa má zaplatiť“.

Tabuľky vám umožňujú priradiť jednu bunku k iným, alebo ak je to potrebné, nastaviť hodnotu pre všetkých ako absolútnu hodnotu.

Typografické funkcie v tabuľkách

Nakoniec, široko používanou funkciou, ktorú tabuľky obsahujú, je formát buniek, riadkov a stĺpcov.

Táto funkcia im umožňuje rozširovať, miešať, vkladať a mazať, čo je veľmi užitočné pri používaní textu a dlhých rovníc .

Prečítajte si: Typy tabuľkových programov

Mnoho elektronických tabuľkových programov je súčasťou balíkov automatizácie kancelárií, ktoré zahŕňajú aj textové procesory.

Z tohto dôvodu tabuľky obsahujú typografické funkcie a môžu aplikovať atribúty na text a čísla, ako sú tučné písmo, kurzíva, podčiarknutie, index a horný index a písma.

Môžete tiež upravovať veľkosť a farbu písma, centrovať alebo zarovnávať informácie v bunkách a formátovať nadpisy riadkov a stĺpcov a názvov tabuliek.

Týmto spôsobom môžete vytvárať tabuľky nielen veľmi zložité, ale aj atraktívne pre oko, pre neskoršiu tlač a prezentáciu vo fyzickej podobe.

Zaujímavé Články